Kellaaega laetakse...
 Koidu 75, Kunda
Lääne-Virumaa 44108
 +372 322 1259 (juhataja)
 +372 322 1557 (õp.tuba)
lasteaedlasteaedkelluke.ee

Reg.nr. 75020523
Kood EHISes: 1476

Õppeaasta lasteaias kestab 1. september 31. augustini (suvekuudel toimub õpitu kinnistamine).

Õppekasvatustöö planeeritakse nädalate lõikes. Õpetaja ei ole surutud tegevuste läbiviimisel raamidesse, kuid jälgib, et kõik planeeritu saaks läbi võetud. Õpetajat abistab õpetaja-abi.

Õppekasvatustegevuse läbiviimine toimub nädalaplaani või projektiplaani alusel. Õppetöö analüüs kajastub rühmapäevikus e-keskkonnas Eliis. Planeerimine toimub lapsekeskselt, ainevaldkondi lõimides.

Õppekasvatustöö eesmärgid õppeaastal 2023-2024 Viru-Nigula valla lasteaias Kelluke

Õppeaasta teema: HOOLI JA HOIA, HOIA JA HOOLI, VAATA MAAILMA ERINEVAID POOLI

 • Laps väärtustab jätkusuutlikku mõtteviisi, mis hõlmab säästlikkust ning loodussõbralikke valikuid läbi aktiivse liikumise igapäevaelus.
 • Laste ja õpetajate loominguline eneseväljendus on toetatud IT- ja digivahendite abil.

Õppekasvatustöö põhimõtted Viru-Nigula valla lasteaias Kelluke

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 • lapse tervisevajaduse hoidmine ja edendamine ning liikumise rahuldamine
 • lapse loovuse toetamine
 • mängu kaudu õppimine
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine
 • lapsele turvatunde ja eduelamuste tagamine
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine
 • kodu ja lasteasutuse koostöö
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine

Pedagoogid peavad oluliseks kujundada järgmisi väärtusi

 • hoolivus
 • looduse, keskkonna ja kodumaa armastamine
 • sallivus
 • loovus
 • tervis
 • sõprus
 • turvalisus
 • koostöö

Õppe- ja kasvatusprotsessi ülesehitamise aluseks on

 • Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, hoiakutes, oskustes jms, ning nende vahelistes seostes. Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms kaudu.
 • Õppekasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms. Pedagoogid on laste arengu suunajad ning arengut toetavad keskkonna loojad
 • Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.
 • Õppekasvatutegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust:
  * kavandada oma tegevust, teha valikuid
  * teostada uusi varasemate kogemustele tuginevaid tegevusi
  * omandatud uusi kogemusi ja tegevusi
  * arutleda omandatud ja oskuste üle
  * hinnata oma tegevuse tulemuslikkust
  * tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime kaotusega

Viimati uuendatud lehekülge: Reede, 12. Juuli 2024 14:52

Meil on lehel 244 külalist ja 0 liiget